قالب وبلاگ

BRIC
Behavioral Research Information Center " مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری 
لينک دوستان
چت باکس


[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 8:5 ] [ مدیر گروه ]
[ سه شنبه سیزدهم آبان 1393 ] [ 12:26 ] [ مدیر گروه ]
مقاله هاي علمي-پژوهشي را با روش ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده مي شناسند و ديگر گرد هم آوردن مطالب نويسندگان مختلف ارزش علمي و پژوهشي ندارد. علم آمار با...

 

پردازش داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مورد نياز، زمينه اخذ تصميم را فراهم مي آورد. هنر مديران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهاي آماري و تحليل اطلاعات به دست آمده تجلي پيدا مي کند.

امروزه بندرت مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري اقدام به تفسير، تبيين و تحليل نتايج به دست آمده از تحقيق ها و پژوهش هاي علمي کرد .

آمار در دو شاخه آمار توصيفي و احتمالات و آمار استنباطي بحث و بررسي مي شود. احتمالات و تئوريهاي احتمال اساسا از دايره بحث ما خارج است. همچنين آمار توصيفي مانند فراواني، ميانگين، واريانس و ... نيز مفروض در نظر گرفته شده اند. در اين مقاله با تاکيد بر فنون و روش هاي آماري استنياطي، کاربرد آمار در مقاله هاي علمي-پژوهشي ارائه خواهد شد.

آمار استنباطي و آمار توصيفي

در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از سرشماري تمامي عناصر جامعه است.

در آمار استنباطي يا inferential پژوهشگر با استفاده مقادير نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمين و يا آزمون فرض آماري، آماره ها را به پارامترهاي جامعه تعميم مي دهد.براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آمار استنباطي استفاده مي شود.

پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص بدست آمده از يک نمونه n تائي از جامعه آماره ناميده مي شود. براي مثال ميانگين جامعه يا µ يک پارامتر مهم جامعه است. چون ميانگين جامعه هميشه در دسترس نيست به همين خاطر از ميانگين نمونه که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسياري موارد استفاده مي شود.

آزمون آماري و تخمين آماري

در يک مقاله پژوهشي يا يک پايان نامه بايد سوال پژوهش يا فرضيه پژوهش مطرح شود. اگر تحقيق از نوع سوالي و صرفا حاوي پرسش درباره پارامتر باشد، براي پاسخ به سوالات از تخمين آماري استفاده مي شود و اگر حاوي فرضيه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضيه ها و فنون آماري آن به کار مي رود.

هر نوع تخمين يا آزمون فرض آماري با تعيين صحيح آماره پژوهش شروع مي شود. سپس بايد توزيع آماره مشخص شود. براساس توزيع آماره آزمون با استفاده از داده هاي بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه مي شود. سپس مقدار بحراني با توجه به سطح خطا و نوع توزيع از جداول مندرج در پيوست هاي کتاب آماري محاسبه مي شود. در نهايت با مقايسه آماره محاسبه شده و مقدار بحراني سوال يا فرضيه تحقيق بررسي و نتايج تحليل مي شود. در ادامه اين بحث موشکافي مي شود.

آزمون هاي آماري پارامتريک و ناپارامتريک

آمار پارامتريک که در خلال جنگ جهاني دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتريک قرار مي گيرد. آمار پارامتريک مستلزم پيش فرضهائي در مورد جامعه اي که از آن نمونه گيري صورت گرفته مي باشد. به عنوان مهمترين پيش فرض در آمار پارامترک فرض مي شود که توزيع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتريک مستلزم هيچگونه فرضي در مورد توزيع نيست. به همين خاطر بسياري از تحقيقات علوم انساني که با مقياس هاي کيفي سنجيده شده و فاقد توزيع (Free of distribution) هستند از شاخصهاي آمارا ناپارامتريک استفاده مي کنند.

فنون آمار پارامتريک شديداً تحت تاثير مقياس سنجش متغيرها و توزيع آماري جامعه است. اگر متغيرها از نوع اسمي و ترتيبي بوده حتما از روشهاي ناپارامتريک استفاده مي شود. اگر متغيرها از نوع فاصله اي و نسبي باشند در صورتيکه فرض شود توزيع آماري جامعه نرمال يا بهنجار است از روشهاي پارامتريک استفاده مي شود در غيراينصورت از روشهاي ناپارامتريک استفاده مي شود.

خلاصه آزمونهاي پارامتريک

آزمون t تك نمونه : براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود. در بيشتر پژوهش هائي که با مقياس ليکرت انجام مي شوند جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها از اين آزمون استفاده مي شود.

آزمون t وابسته : براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود. براي مثال اختلاف ميانگين رضايت کارکنان يک سازمان قبل و بعد از تغيير مديريت يا زماني که نمرات يک کلاس با پيش آزمون و پس آزمون سنجش مي شود.

آزمون t دو نمونه مستقل: جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t براي دو نمونه مستقل فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر است. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده ميشود.

آزمون t ولچ: اين آزمون نيز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t ولچ فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر نيست. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده ميشود.

آزمون t هتلينگ : براي مقايسه چند ميانگين از دو جامعه استفاده مي شود. يعني دو جامعه براساس ميانگين چندين صفت مقايسه شوند.

تحليل واريانس (ANOVA): از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف ميانگين چند جامعه آماري استفاده مي شود. براي نمونه جهت بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس سن يا تحصيلات در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده مي شود.

تحليل واريانس چندعاملي (MANOVA): از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف چند ميانگين از چند جامعه آماري استفاده مي شود.

تحليل کوواريانس چندعاملي (MANCOVA): چنانچه در MANOVA بخواهيم اثر يک يا چند متغير کمکي را حذف کنيم استفاده مي شود.

ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون: براي محاسبه همبستگي دو مجموعه داده استفاده مي شود.

5خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک

آزمون علامت تك نمونه : براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود.

آزمون علامت زوجي : براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود.

ويلکاکسون : همان آزمون علامت زوجي است که در آن اختلاف نسبي تفاوت از ميانگين لحاظ مي شود.

مان-ويتني: به آزمون U نيز موسوم است و جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود.

کروسکال-واليس: از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف ميانگين چند جامعه آماري استفاده مي شود. به آزمون H نيز موسوم است و تعميم آزمون U مان-ويتني مي باشد. آزمون کروسکال-واليس معادل روش پارامتريک آناليز واريانس تک عاملي است.

فريدمن: اين آزمون معادل روش پارامتريک آناليز واريانس دو عاملي است که در آن k تيمار به صورت تصادفي به n بلوک تخصيص داده شده اند.

نيکوئي برازش : براي مقايسه يک توزيع نظري با توزيع مشاهده شده استفاده مي شود و به آزمون خي-دو يا χ² نيز موسوم است. مدل معادلات ساختاري که در آن پژوهشگر يک مدل نظري را براساس روابط متغيرها ترسيم کرده است از همين ازمون بهره گرفته مي شود. اکنون به تبع افزايش توانمندي نرم افزارهايي مانند LISREL مي توان از آن به سهولت استفاده کرد.

کولموگروف-اسميرنف : نوعي آزمون نيکوئي برازش براي مقايسه يک توزيع نظري با توزيع مشاهده شده است.

آزمون تقارن توزيع : در اين آزمون شکل توزيع مورد سوال قرار مي گيرد. فرض بديل آن است که توزيع متقارن نيست.

آزمون ميانه : جهت مقايسه ميانه دو جامعه استفاده مي شود و براي k جامعه نيز قابل تعميم است.

مک نمار : براي بررسي مشاهدات زوجي درباره متغيرهاي دو ارزشي استفاده مي شود.

آزمون Q کوکران: تعميم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.

ضريب همبستگي اسپيرمن: براي محاسبه همبستگي دو مجموعه داده که به صورت ترتيبي قرار دارند استفاده مي شود.

منابع

· آذر، عادل(1384) آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم .

· آذر، عادل(1386) آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ يازدهم.

· حبيبي، آرش(1385) بکارگيري نرم افزار CRM در شرکت ذوب آهن، پايان نامه کارشناسي ارشد.

· سرمد، زهره و ديگران(1378) روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.

· فرجي، نصرالله (1386) آمار علوم انساني براي آمادگي داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد، انتشارات پوران پژوهش.

 


ادامه مطلب
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 8:53 ] [ مدیر گروه ]
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 8:6 ] [ مدیر گروه ]
آنوا(anova ) و مانوا(manova) و آنکوا(ancova) و مانکوا(mancova)

 


ادامه مطلب
[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 9:19 ] [ مدیر گروه ]

 

در زیر یک فایل آموزش نحوه ی انجام  آزمون manova در  نرم افزار  spss  آورده شده است.

 

 

آزمون تحلیل واریانس/ کوواریانس چند متغیره MANOVA یا MANCOVA

دستور(MANCOVA or MANOVA) که به دستورهای GLM Multivariate و GLMM معروف است، در کنار دستورGLMRM (تحلیل واریانس اندازه های مکرر، یکی از دو دستوری است که از روش مدل سازی خطی عمومی برای مدل سازی مقادیر متغیرهای وابسته چندگانه استفاده می کند. به عبارتی، MANOVA(مانووا)، نوعی تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس از چندین متغیر وابسته بر اساس یک یا چند متغیر عامل و کووریت ارائه می دهد و به کمک آن می توانیم این فرض صفر را به مفروض آزمون بگذاریم که آیا اثرات متغیرهای عامل بر میانگین های گروه بندی های متفاوت از یک توزیع مشترک متغیرهای وابسته متفاوت است یا خیر؟

در ادامه یک مقاله روانشناسی که تحوه استفاده از دو آزمون مانووا و مانکووا را نشان داده است با مثال و اعداد واقعی قرار داده ایم...


موضوعات مرتبط: آمار آزمونها روشها تحلیل تکنیک، تحلیل اطلاعات آمار وspss
[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 9:18 ] [ مدیر گروه ]
[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 7:50 ] [ مدیر گروه ]

آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - SID

 

 

در عصر اطلاعات و جهاني که هرگونه توسعه منوط به دستيابي مستمر و علمي به اطلاعات است، ساماندهي و پردازش اطلاعات و مقالات علمي منتشر شده در نشريات علمي – پژوهشي اهميتي خاص يافته است. بر اين اساس جهاد دانشگاهي  در تاريخ  16 مرداد 1383 اقدام به افتتاح " مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي " نمود.
 اهداف تاسيس اين مرکز آنچنان که در اساسنامه آن آمده است " ترويج و اشاعه اطلاعات علمي ، گسترش و ارتقاء خدمات اطلاع رساني به محققان ، سرعت بخشيدن به کاوش­هاي علمي و افزايش اثر بخشي تحقيقات در کشور است."

 


      مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي تحت نظارت شوراي علمي ، خدمات خود را از طريق پايگاه اينترنتي www.SID.ir
 به عنوان بانک اطلاعات علمي کشور و در آينده نزديک در سطح منطقه ارائه مي­دهد و تلاش نموده از تجربه­هاي مشابه در داخل و خارج از کشور جهت بهبود ، روزآمدي و جامعيت اطلاعات استفاده کند.

خدمات عمده پايگاه SID عبارتند از :
    -   جستجو و ارائه چکيده مقالات نشريات علمي - پژوهشي کشور                                         
    -  دسترسي به متن کامل (Full Text) مقالات                                                                    
    -   معرفي و ارائه مقالات نشريات ايراني نمايه شده در ISI                                                
    -   دسترسي به مجموعه مقالات محققان ايراني چاپ شده در نشريات بين المللي                       
    -   سرويس گزارش­هاي استنادي نشريات علمي – پژوهشي کشور (JCR) از طريق شاخص تاثير (Impact Factor)  و شاخص آني (Immediacy Index)         
    -   معرفي نشريات و نويسندگان مقالات پر استناد 
    - سرويس ارسال الکترونيکي مقالات (Online Submission) و رهگيري پيشرفت کار توسط نويسندگان
    - خدمات ديگر

 پايگاه SID به ارتباط دو سويه با محققان ، پژوهشگران و اصحاب نشريات علمي – پژوهشي اعتقاد راسخ دارد و بر اين اساس ضمن آنکه آخرين فعاليت­هاي پايگاه را در معرض ديد و نقد صاحب نظران قرار مي­دهد از طريق ارتباط با ما يـا تماس با روابط عمومي مرکز ، صميمانه پذيراي نقد­ها و پيشنهادهاي راه­گشاي کاربران فاضل خود است.

نشاني : تهران ، خيابان ستارخان ، ضلع غربي نيروگاه طرشت (برق آلستوم) ، خيابان نيرو ، پلاک 69
تلفن و دورنگار : 44265001 (6 خط)
کدپستي : 33143-14536
صندوق پستي : 1454-14515
نشاني الکترونيکي : Info@SID.ir

 


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:14 ] [ مدیر گروه ]

آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - ISC

http://www.isc.gov.ir

پايگاه استنادي جهان اسلام يا (ISC (Islamic World Science Citation از معتبرترين پايگاههاي اطلاعاتي نمايه شده است كه مقالات علمي را در حد مقالات ISI در جهان اسلام به چاپ مي رساند.

ISC در چندين مرحله به توسعه خود ادامه مي‌دهد: 
      1. بررسی و تحلیل مجلات معتبر فارسي در نظام‌ها و فرآورده‌هاي چندگانه ISC از سال 1378 تا كنون 
      2. درون دهي و پردازش مجلات معتبر عربي كشورهاي اسلامي از سال 2005 تا كنون در فرآورده‌هاي مختلف نظام ISC 
      3. پردازش و تحليل مجلات علمي انگليسي ايران و ساير كشورهاي اسلامي از سال 2005 تا و ارائه نتايج آن از طريق فرآورده‌هاي مختلف ISC جهت دسترس پذیری جامعه علمي 
      4. زبان هاي تركي، اندونزيايي، مالزيايي، فرانسوي و ... در دستور كار ISC قرار دارند و مقدمات این فعاليت ها، برنامه ريزي و به تدريج با توسعه تشکيلات سازماني ISC يکي پس از ديگري به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. توزيع نشريات در جهان اسلام در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام مورد مطالعه قرار گرفت و در گام نخست، 1352 نشريه به عنوان مجلات معتبر براساس آئين نامه نمايه سازي استنادي نشريات معتبر براي ISC انتخاب شد.

همچنين اين پايگاه داراي شيوه رفرنس دهي خاص خود است كه در ادامه به طور كامل به ان اشاره شده است.

شیوه های استناددهی درون متنی و برون متنی (منابع و مآخذ)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در راستای استانداردسازی و حفظ یکدستی در شیوه های استناددهی به مجلات معتبر نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اقدام به معرفی چند نمونه از الگوهای معتبر بین المللی کرده است. با مراجعه به پیوندهای زیر دو شیوه نامه American Psychological Association - APA  و شیوه نامه Modern Language Association - MLA  برگرفته از کتاب "شیوه های استناد در نگارش های علمی: رهنمودهای بین المللی" برای راهنمايی بیشتر در دسترس کاربران قرار می گيرد.

 

 فصول مربوط به الگوهای APA و MLA متن کامل کتاب شیوه های استناد در نگارش های علمی: رهنمودهای بین المللی دکتر حری

 

همچنین، به عنوان نمونه چند مورد از راهنمای نگارش و شرايط پذيرش مقاله در مجلات معتبر نمایه شده در پایگاه ISC که چگونگی درج استنادها را به صورت خلاصه برای نویسندگان مقالات ارائه کرده اند، در زیر آمده است:

مجله Iranian Polymer Journal مجله کتابداری دانشگاه تهران
مجله Iranian Journal of Pharmaceutical Research مجله کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

 

برای مطالعه بیشتر و آشنایی با سایر دستنامه های استناددهی می توانید به منابع زیر مراجعه نمایید :

1- شیوه های استناد در نگارش های علمی، رهنمودهای بین المللی/ تالیف عباس حری، اعظم شاهبداغی.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1385.

300 ص. (انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره 2759)  

2- شیوه نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی/ سیروس علیدوستی ...[و دیگران].- تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1385.دوازده، 156 ص.

 

3- روش مرجع نگاری: چگونه فهرست منابع مورد استفاده در متن نوشته خود را تهیه کنیم/ تالیف فروزان کریمی، محمدرضا محمدی.- تهران: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، 1382. 77ص.

لينكهاي مفيد براي سرچ در اين پايگاه:

فهرست نشريات اصلي ISC

نشريات الكترونيكي عربي

آيين نامه ثبت نشريات علمي

ايران ژورنال (بانك مقالات و نشريات الكترونيكي فارسي، انگليسي و عربي)

آدرس سايت اصلي


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:12 ] [ مدیر گروه ]
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:8 ] [ مدیر گروه ]
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:5 ] [ مدیر گروه ]
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:2 ] [ مدیر گروه ]
 • DOC]فرم داوری مقالات 

  چکيده : آيا چکيده مقاله از ديدگاه نگارش علمی کامل است ؟ خير بلی. انتخاب واژه های کليدی چگونه است ؟ ناقص است مناسب است. پيشنهادهای داوران در مورد چکيده مقاله :.
 • [DOC]فرم داوری مقالات به زبان فارسی - English

  Jul 6, 2014 - فرم داوري مقالات پنجمين کنگره علوم ترويج و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی ايران و اولين کنفرانس بين المللی خدمات مشاوره ای روستايی در آسيا و ...
 • [PDF]ﺑﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮم داوری ﻣﻘﺎﻻت : ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان :

  ﺑﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. ﻓﺮم داوری ﻣﻘﺎﻻت. ﻋﻨﻮان. ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ. : -1. ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ‪. ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮوری. ‪. ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ. ‪. ﻣﺴﺘﺨﺮ. ج. از ﺗﺰ. ‪. -2. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ از. ﻣﺤﺘﻮی. ﻣﻘﺎﻟﻪ‬‬‬‬.
 •  
  فرم داوري, :: AWT IMAGE. دفعات مشاهده: 1370 بار ... فرم داوري, :: برای دريافت فرم داوری مقالات اينجا کليک کنيد AWT IMAGE. دفعات مشاهده: 1401 بار | دفعات چاپ: 158 ...
 • [PDF]ﻓﺮم داوري ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ

  ﻓﺮم داوري ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل: ؟؟؟؟؟؟ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع ﺑﻪ داور: ؟؟؟؟؟؟ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام. ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. « داﻧﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ. » ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 • [PDF« ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮ » ﻓﺮم داوري ﻣﻘﺎﻻت دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﻓﺮم داوري ﻣﻘﺎﻻت دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. « ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮ. » ﻋﻨﻮان. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. آﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺆال ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟ درﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ، ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات. : ﺳﻨﺠﻪ.
 • [DOC]فرم داوری مقالات - دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  فرم داوری مقاله پژوهشي. تاریخ ارسال: کد داور: کد مقاله: عنوان مقاله: همکار ارجمند ...... با سلام. احتراما، مقاله با عنوان: به پيوست جهت داوري خدمتتان ارسال ميگردد. خواهشمند ...
 • فرم ارزيابي اول مقالات پژوهشي.doc - Google Docs

  بسمه تعالی. فرم ارزیابی مقالات پژوهشی. داور محترم: با سلام و عرض ادب. ضمن تشكر از همكاري صميمانه جنابعالي با فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي، خواهشمند است در ..

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:0 ] [ مدیر گروه ]
 


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 22:58 ] [ مدیر گروه ]

آشنایی با H-index و پایگاه های ارائه دهنده آن

 
می کنند Scopus، ISI و Google Scholar هستند که نحوه به دست آوردن این شاخص از پایگاه های فوق به طور خلاصه در اسلایدهای بعد. ذکر می شود. مشاهده h-index نویسندگان در ...

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 22:57 ] [ مدیر گروه ]
 • ISI.PPT

  یکی از موسسات معتبر جهانی در زمینه معرفی مقالات علمی در حوزه های مختلف است. موضوعات تحت پوشش. حدود 16 هزار مجله بین المللی، کتاب و کنفرانس علمی در حوزه های :

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 22:54 ] [ مدیر گروه ]
 • ISI.PPT

  یکی از موسسات معتبر جهانی در زمینه معرفی مقالات علمی در حوزه های مختلف است. موضوعات تحت پوشش. حدود 16 هزار مجله بین المللی، کتاب و کنفرانس علمی در حوزه های :

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 22:54 ] [ مدیر گروه ]

 

 

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 22:49 ] [ مدیر گروه ]

دو فایل پاورپوینت   ...  درباره مقاله نویسی

 • [PPT]روش مقاله نویسی

  مقاله و مقاله نويسي ... How to write a research paper ? 3 ... حيات علمي اعضاي آموزشي و پژوهشي مجامع و به تبع آن حيات علمي رشته ها و حوزه هاي علمي آنها وابسته به كم و ...
 • [PPT]کارگاه آموزشی مقاله نویسی.ppt

  با شرکت در گرو ههای کوچک، پیش نویس یک مقاله علمی را در پایان دوره ارائه نمائید. انواع مقالات علمی. انگيزه هاي نوشتن. نوشتن به قصد آموختن; نوشتن به قصد بررسي ..

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 22:49 ] [ مدیر گروه ]
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 8:45 ] [ مدیر گروه ]
ضریب تاثیر چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

ضریب تاثیر (Impact factor) به شما كمك مي كند كه ارزيابی مناسبی از ژورنال به ويژه هنگامي كه با ژورنالهايي در زمينه مشابه روبرو می شوید، داشته باشيد. ضریب تاثير يك ژورنال از تقسيم نمودن تعداد موارد ارجاع به مقالات دو سال گذشته آن ژورنال در سال جاری در تمامی ژورنال ها، به تعداد مقالات منتشر شده در ژورنال در بازه دو سال گذشته حاصل مي آيد. مثال زير نحوه محاسبه ضریب تاثیر را برای یك ژورنال فرضی در سال 2009 نشان می دهد :

فرضا اگر در سال 2010 جمعاً 40 ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 2008 تعداد 26 مقاله و در سال 2009 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور آن مجله از تقسیم 40 بر 50 به دست می‌آید که 0.80 است. یعنی به طور متوسط هر مقالهٔ آن نشریه 0.80 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است. بنابراین ایمپکت فاکتور تابع یک دوره سه ساله است که دو سال آن برای چاپ مقاله ها و سال سوم مربوط به ارجاعات به مقالات دو سال قبل است.

چند نكته:

- Impact factor كه اختصارا (IF) نيز خوانده مي شود معيار ارزيابی ژورنالها در يك زمينه يا رشته خاص با يكديگر می باشد. بنابراين هرگز نبايد IF يك ژورنال فنی مهندسي به طور مثال رشته مهندسی كامپيوتر را با IF يك ژورنال پزشكی و يا حتي ژورنال فنی مهندسی در رشته مهندسی مواد مقايسه نمود.

- برخي مجلات مقالاتی را چاپ مي كنند كه حالت Review دارند. IF اين مجلات معمولا بسيار بالاتر از مجلات ديگر در يك رشته خاص ميباشد. از جمله اين مجلات مي توان به Annual Review of Cell and Developmental Biology ‏ و Annual Review of Genetics اشاره نمود. به عنوان يك نمونه در رشته مهندسي پليمر و زمينه های مرتبط با آن بالاترين IF را ژورنال Progress in polymer science دارا می باشد (IF=23.753) ولی مجلاتي مانند Biomacromolecules و Macromolecules كه معمولا به عنوان معتبرترين مجلات غير Review در اين رشته محسوب می شوند IF در حدود 4 تا 5 دارند. بدیهی است این موارد در مورد هر رشته متفاوت است‌!

- هرچند IF يك ژورنال می تواند به عنوان معياری جهت تخمين ارزش متوسط مقالات آن ژورنال به كار رود ولی باید در نظر داشت تعداد ارجاعات به مقاله های مختلف يك ژورنال می تواند بسيار متفاوت باشد. به عبارت ديگر توزيع فراوانی ارجاع به هر مقاله در يك ژورنال به هيچ عنوان يك توزيع نرمال نمی باشد. به طور مثال بيش از 90 درصد IF ژورنال بسيار معتبر Nature در سال 2004 به 25 درصد مقالات منتشر شده در اين ژورنال باز می گشت.

 ایمپكت فاكتور (impact factor) یا ضریب تاثیر چیست ؟ 
Impact Factor، اولين بار در سال 1995 توسط گارفيلد بنيان‌گذار موسسه ISI مطرح شد. Impact Factor را ضريب يا عامل تاثير و نيز شاخص اثرگذاري ترجمه کرده‌اند. شاخص اثرگذاري يكي از سه شاخص استاندارد مؤسسه اطلاعات علمي (ISI) و از مهم‌ترين شاخص‌هاي مطرح در حيطه علم‌سنجي مي‌باشد. Impact Factor به صورت ميانگين تعداد ارجاعات به يك‌مورد قابل استناد نظير مقاله پژوهشي، مقاله مروري، نامه، شماره اختراع، يادداشت و چكيده در يك مجله علمي در طول يك دوره زماني معين‌ تعريف‌ شده ‌است. 

Impact Factor چگونه محاسبه می‌شود؟

Impact Factor فقط درمورد نشريات نمايه‌شده در بانک اطلاعاتی Web of Science و توسط موسسه ISI محاسبه و منتشر می‌شود. به‌اين ترتيب فقط مجلات ISI دارای Impact Factor واقعی هستند. 
Impact Factor يك مجله در يك سال مشخص، از تقسيم تعداد مقالات ارجاع‌کننده (استنادات) به مقالات منتشرشده آن مجله در دو سال قبل از آن، بركل مقالات منتشر شده در آن مجله در همان دوره زماني دوساله به دست مي‌آيد. به طور مثال براي تعيين Impact Factor مجله A در سال 2004 به‌ترتيب زير عمل می‌شود: 
مجموع تعداد استنادات (ارجاعات) به مقالات نشرشده مجله A در سال 2002 و 2003

تعداد مقالات منتشر شده مجله A در سال 2002 و 2003


به اين ترتيب ميانگين فراواني استناد به يك مقاله در مجله مورد نظر محاسبه مي‌گردد. به عبارت ديگر و در يک نمای ساده، Impact Factor بيان‌گر آن است که به طور متوسط، هرمقاله منتشر شده در يک مجله چند بار مورد ارجاع قرار گرفته است. (در يک بازه زمانی دو ساله)


Impact Factor مجلات را از کجا می توان بدست آورد؟

همان‌طور که از فرمول فوق مشخص است، ضريب تاثير يک نشريه، معمولا با يک فاصله زمانی دوساله منتشر می‌شود


مزايا و معايب Impact Factor ؟

Impact Factor يا عامل تأثير هرچند كه مي‌تواند معياري براي سنجش كيفيت نشريات باشد اما به دليل محدوديت‌هاي كه دارد نبايد آن را به تنهايي شاخصی برای ارزشيابی و سنجش كيفيت مجلات دانست. به‌هرحال امروزه Impact Factor يكي از مهم‌ترين و درعين‌حال پركاربردترين شاخص‌هاي ارزيابي مجلات از سوي مؤسسه اطلاعات علمي (ISI) در نظر گرفته شده است.
لیست جورنال های ISI همراه با IF
ثبت نام كنید یا اینكه با نام كاربری خود وارد شوید تا لینك‌ها را مشاهده نمایید

 

 


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 8:39 ] [ مدیر گروه ]

تحلیل مسیر با نرم افزار آموس amos

  به همراه حجم نمونه و مفروضه های مدلیابی

 

تحلیل مسیر و اصول آن:

تحلیل مسیر( path analysis ) روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.ساختن یک مدل علّی لزومًا به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است.

 

تحلیل مسیر بیان مى کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است.ضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون محــــــاسبه مى شود. یک متغیر به صورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مى شود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مى شود.برای بدست‌آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافی است هر متغیر وابسته (درونزا) به متغیرهائی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسیون (یا ضرائب مسیر) محاسبه می‌شود. این ضرائب از طریق برقراری معادله‌های ساختاری یعنی معادله‌هائی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص می‌سازد به دست می‌آیند.

تحلیل مسیر صرفًا بر روی متغیرهای مشاهده شده (variable  observed    قابل انجام است. در صورت نیاز با فرض وجود متغیرهای مکنون(latent variable)  می توان  از طریق دستور compute متغیرهای مشاهده شده را میانگین گرفته و در قالب یک متغیر مشاهده شده بیان کنیم.

مفروضات تحلیل مسیر:

۱- کالین (Kline,1989 ) توصیه می کند که به ازای هر پارامتر( نه متغیر) در مدل حداقل ۱۰ مورد

 به حجم نمونه اضافه نمود. در نظر گرفتن نسبت ۲۰ نمونه برای هر پارامتر بسیار مطلوبست.

۲- مقیاس فاصله ای و نسبتی بودن  برای متعیرهای مدل. اگر چه در مطالعات علوم اجتماعی از طیف لیکرت به شدت استفاده می شود و این مقیاس رتبه ای است  لیکن بسیاری از محققان مقیاس لیکرت با اندک تسامح ،  مقیاس فاصله ای در نظر می گیرند.

۳- وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته (Residual plot in regression Scatterplots)

4- غیر همبسته بودن جملات خطای متغیرها .

۵- نرمال بودن داده ها  و مشخص کردن آن با آزمون (Komogorov-Smirnov statistic)

6- عدم وجود همخطی چندگانه : :(Multicollinearity(MC))

 همخطی بودن چندگانه زمان بروز می یابد که بین حداقل دو متغیر مستقل همبستگی بالایی وجود داشته باشد.

۷-  تک بودن متغیرها:(Unitary Variables)   یک متغیر از ترکیب دو متغیر فرعی ساخته شده باشد و متغیرهای فرعی دارای ارتباطات دارای علامت مشابه با سایر متغیرها باشد.

۸- تجزیه همبستگی : همبستگی = اثرات مستقیم + اثرات غیرمستقیم

شروط ساختن مدل مفهومی :

برای ساختن یک مدل در بحث تحلیل مسیر، ده شرط مطرح شده است که به کمک آنها، امکان تجزیه و تحلیل علّی فراهم می‌گردد. درده شرط موردبحث، هفت شرط اول مدل تئوریکی مناسبی را برای تجزیه و تحلیل و استنتاج علّی فراهم می‌سازد:

 1. بیان رسمی تئوری در قالب مدل ساختاری
 2. وجود منطق تئوریکی برای فرضیه‌های علّی
 3. معین‌نمودن نظم علّی
 4. مشخص‌نمودن جهت روابط علّی
 5. نوشتن معادلات توابع
 6. مشخص‌نمودن مرزهای مدل
 7. ثبات مدل ساختاری
 8. عملیاتی‌کردن متغیرها
 9. تأیید تجربی معادلات کارکردی
 10. برازش مدل ساختاری با داده‌های تجربی

اصول ترسیم نمودار مسیر :

۱- عدم وجود حلقه

۲- عدم وجود مسیر رفت و برگشت بین متغیرها

۳- حداکثر تعداد همبستگی های مجاز بین متغیرهای درونزا برابر با تعداد مسیرها

در تحلیل مسیر یک متغیر ممکن است همزمان نقش متغیر مستقل و یا وابسته را ایفاء نماید . به عبارت یک دیگر متغیر در مدل علّی ممکن است نسبت به برخی متغیرها مستقل و نسبت به برخی دیگر وابسته باشد. برای جلوگیری از ابهام و سردرگمی به جای مستقل و وابسته از دو اصطلاح

دیگر برای تعیین نوع متغیرها در روش تحلیل مسیر استفاده می شود.

متغیر های درونزا و برونزا :

کلیه متغیرهای موجود در یک مدل و الگوی علی دارای دو نوع اصلی است. نوع اول متغیر برونزا است. (Endogenous) نام دارد. و نوع دوم متغیر درونزا (Exogenous)متغیر برونزا متغیری است که هیچ اثری از سایر متغیرهای الگو و مدل طراحی شده نمی پذیرد . در حقیقت مقدار متغیر برونزا توسط سایر متغیرهای درون مدل تعیین نمی شود بلکه مقدار آن درخارج مدل تعیین می شود.

متغیر درونزا( وابسته )  متغیری است که از حداقل یک متغیر دیگر در مدل و الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. مقدار متغیر درونزا توسط سایر متغیرهای درون مدل تعیین می شود. بنابر این بر اساس تعریف یک متغیر نمی تواند همزمان هم درونزا و هم برونزا باشد.

از نظر نموداری متغیر برونزا متغیری است که هیچ فلشی به آن وارد نمی شود در حالیکه متغیر درونزا متغیری است که حداقل یک فلش به آن وارد می شود.

مسیر :

مسیر در مدل علّی نشان دهنده اثر یک متغیر بر متغیر دیگر است . در تحلیل مسیر معمولا مسیر را با یک فلش جهت دار یک طرفه که ازمتغیر برونزا به متغیر مربوطه درونزا رسم شده است نمایش می دهند.

نمایش Pij مسیر دارای یک نمایش ریاضی است که به صورت عمومی داده می شود. حرف i نشان گر متغیر برونز  حرف  jنشان گر متغیر درونزا است و همواره اصل j>I برقرار است به عبارت دیگر I متغیر اثر پذیر است و j اثر گذار برآن . پس مسیر فرضی ۴۱ pیعنی یک متغیر بر چهار متغیر موثر است یا این که متغیر یک متغیر برونزا و متغیرچهار متغیر درونزا است.

جملات خطا:

جمله خطا نشان دهنده میزانی از واریانس متغیر درونزا است که از سوی متغیرهای موثر بر آن تبیین می گردد.بنابر این در یک مدل علّی به تعداد متغیرهای درونزا، جمله خطا وجود دارد.

جمله خطا را معمولا با حرف e یا d نمایش می دهند.

طراحی مدل مسیر :

محقق بر اساس تحقیقات قبلی مشابه و مرتبط اقدام به انتخاب متغیرهای و تعیین روابط علّی بین آنها بر اساس منطق تحلیلی و نظری می نماید.

خروجی این مرحله ممکن است مجموعه ای از فرضیه های مرتبط و یکپارچه باشد که معمولا از طریق ترسیمی و یا ریاضی بیان می شود.

در تحقیقات علوم اجتماعی مدلهای مفهومی معمولا به روش ترسیمی و نموداری بیان می شوند.

انواع مدلهای تحلیل مسیر:

۱- مدل متغیرهای مستقل :(independent) همان رگرسیون چندگانه است اما بین متغیرهای مستقل

همبستگی ترسیم نمی شود.

۲- مدل همبسته (Correlated Model ): مدل همبسته همانند مدل مستقل است با این تفاوت که بین برخی متغیرهای مدل همبستگی وجود دارد.

۳- مدلهای دارای متغیر میانجی :(mediated حداقل یک متغیر واسطه بین دو متغیر دیگر قرارمی گیرد.

۴- مدلهای دارای متغیر تعدیل گر :(Moderator) یک متغیر بر ارتباط بین دو متغیر دیگر اثر تعدیل گر دارد.

۵- مدلهای یک طرفه :(Recursive) جهت فلشها به یک سمت بوده و برگشت به عقب ندارد یعنی همه مسیرها به یک سوهستند.

۶- مدلهای دوطرفه :(Nonrecursive) جهت فلشها و مسیرها دارای حرکت رو به عقب بوده و یک حلقه درست می کند.  این نوع مدلها در مطالعات علوم اجتماعی و جامعه شناسی چندان رایج نمی باشد .

آزمون مدل مفهومی:

برای آزمون مدل مفهومی می توان از رگرسیون در نرم افزارspss  و معادلات ساختاری در نرم افزارهایی مانند .. AMOS ،LISREL   استفاده نمود.

در نرم افزار spss  به تعداد متغیرهای درونزا باید از گزینه رگرسیون خطی چندگانه و یا ساده استفاده نمود.  لیکن در نرم افزار amos   مدل مفهومی تحقیق  به صورت یکجا آزمون می شود.

انواع روابط بین متغیرها در نمودار تحلیل مسیر:

دو راهی که یک متغیر پیش‌بینی‌کننده ممکن است بر یک متغیر وابسته تأثیر بگذارد.

۱- اثر مستقیم: بیانگر یک اثر مستقیم متغیر x بر روی متغیر y است (x1 ® y )

2- اثر غیر مستقیم: یک اثر غیرمستقیم متغیر x بر روی y از طریق یک متغیر پیش‌بینی‌کنندة دیگر.رابطه بین X و Y وقتى غیر مستقیم است که X علت Z است و Z نیز به نوبه خود در Y اثر دارد.

بسیاری از پژوهشگران مایلند اثر کلی یک متغیر را بر متغیر دیگر محاسبه کنند این کار از طریق جمع اثر مستقیم با مجموع آثار غیرمستقیم آن به دست می‌آید. آثار غیرمستقیم از طریق حاصلضرب ضرائب هر مسیر محاسبه می‌شود:

۳- اثر کاذب: رابطه بین X و Y وقتى کاذب (Spurious) است که Z علت هر دو متغیر X و Y باشد.

۴- اثرات تحلیل نشده: رابطه بین دو متغیر وقتى تحلیل نشده است که هر دوى آنها برونزا (exogenious) بوده و بنابراین تبیین تغییر پذیرى  بین آنها توسط مدل امکان پذیر نباشد.

مفاهیم مقدماتی

مسیر(:(Pat هر خط دارای جهت را یک مسیر می نامند

ضریب مسیر:(Path coefficient) ضرایب بتای استاندارد در خروجی رگرسیون

نمودار تحلیل مسیر:(path diagram) نمایش ترسیمی تحلیل مسیر.

ورودی نمودار مسیر  (Input Path Diagram ) : برای ترسیم مدل مفهومی و قبل از ازمون است.

خروجی نمودار مسیر (Output Path Diagram ) : مدل مفهومی است که آزمون شده است

مدل بروندادی (Modified path diagram  ) : که مسیرهای غیرمعنادار حذف شده و مسیرهای جایگزین به آن اضافه شده است

کار با برنامه آموس ۱۶ ( amos16 ) :

بعد از اینکه برنامه amos16  در دو ویندوز نصب  و ثبت کردیم می توان آنرا spss19 IBM     مشاهده نمود ( در انتهای منو ی analyze  )

با کلیک بر آن و یا با رفتن به مسیر : Start/programs/amos graphics در ویندوز xp ، برنامه را باز کرد. در سمت چپ ( شرق) نوار ابزار شکلها و آیکونهای مختلفی دیده می شود که اساس کار در طراحی مدل را تشکیل می دهد با کلیک بر روی آنها می توان عملکرد آنها را دریافت .

در میان آنها آیکن  view the inpat diagram فعال است و بقیه با کلیک بر روی آنها فعال می شود

شکل مستطیل با نام draw observed variables برای رسم مربع یا مسطیل متفیرهای مشاهده شده ( موجود در spss ) است . با کلیک بر روی این آیکون آنرا فعال می کنیم. سپس در صفحه کار با کلیک کردن موس ، تعداد خانه ها ی مورد نظر در مدل مفهومی پژوهش  را طراحی می کنیم به عبارت دیگر به تعداد متغیر های مستقل در سمت چپ ( غرب) و متغیر ( یامتغیر های وابسته)  در سمت راست ( شرق ) صفحه کار ، مربع ایجاد می کنیم . محل قرار گرفتن و اندازه شکل ها مربع ها  فعلاً مهم نیست  زیرا بعداً می توانیم با استفاده از سایر ابزارهای موجود در برنامه آموس ، محل و اندازه آنها را به دلخواه تغییر دهیم . بهتر است این کار بعد از نامنویسی متغیر ها صورت گیرد .

برای نام نویسی متغیر ها ،  دربرنامه آموس ،  ابتدا روی یک مربع موجود در صفحه کار راست کلیک کرده و گزینه  object properties را کلیک می کنیم در کادر variable name نام متغیر را می نویسیم ( برای اینکه به اشکال برخورد نکنیم این نام نویسی باید مثل نام متغیر در spss باشد و برای سهولت با حروف لاتین باشد . در این جعبه می توانیم برای متغیر پارامتر هایی تعریف کرده و رنگ و فرمت دلخواه را انتخاب کنیم .

با کلیک بر دگمه ضربدر قرمز رنگ جعبه آنرا می بندیم برای متغیر های دیگر نیز همین روال قبلی را تکرار می کنیم . به این شکل نامنویسی و مشخصات آنها به پایان می رسد .

برای نشان دادن مسیر تاثیر ، در نوار ابزار از فلش یا پیکان یک سره ( deaw paths (single headed arraws)  )  و فلش یا پیکان دو سره  ((  draw covariance (double headed arrows ) که نشان گر تاثیرهای متقابل و کواریته متغیر های مستقل بر همدیگر است استفاده می شود .


موضوعات مرتبط: تحلیل عامل مولفه های اصلی
[ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 ] [ 2:46 ] [ مدیر گروه ]
 

برای همکاری عزیز شرکت کننده در دوره مقاله نویسی  تهران

 

 

راهنمای نگارش مقالات فارسی - سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین ...

[3] بازرگان هرندي، عباس (1387)، روش تحقیق آمیخته: رويكردي برتر براي مطالعات مديريت، دانش مدیریت، 

روش تحقیق مبتنی بر متدلوژی (روش شناسی ) است.به عنوان مثال در مکتب کارکردگرایی از روشهای کتابخانه ای ،آزمایش و پیمایش استفاده می شود. اما در مکتب تفهم ...
 
 
 
 

مقاله article

همه شماره های مجله اختلالات یادگیری اردبیل - مرکز اصلاح

مجله مبانی تعلیم و تربیت - تحقیقات آموزشی

همه شماره های مجله نوآوریهای آموزشی دانلود - تحقیقات آموزشی

کل آرشیو مجله مدیریت آموزشی - تحقیقات آموزشی

فرم داوری مقاله پژوهشي..مجله علمي - تحقیقات آموزشی

و ابن هم نود تا مقاله تخصصی اخنلالات یادگیری

دنلود کامل مجله علمی پژوهشی نوآوري هاي آموزشي - تحقیقات

مجموعه مقاله های هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

دانلود مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت روانی

دانشجویان
در این قسمت بیش از 400 مقاله پذیرفته شده در دوره ششم سمینار بهداشت روان دانشجویان به صورت رایگان ق

همه مقالات انديشه های نوين تربيتی Quarterly Journal of New Thoughts on Education

 

 

بعضی از دوستان می گن که توی یه مقاله اسم چند نفر می تونه بیاد. این مقاله رو ببنید با 3470 مولف و خودتون قضاوت کنید...!

لینک مقاله در ساینس دایرکت

دانلود مقاله

 

 

نمایه کل پایان نامه های   علوم تربیتی  دانشگاه شهید بهشتی 

 

نمایه کل پایان نامه های   علوم تربیتی  دانشگاه شهید بهشتی

240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت

 


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی، تحقیقات آموزشی، ادامه تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا، جزوه روش تحقیق علمی وروش تحقیق عملی، راهنمایی دانشجویی(پایان نامه)
[ دوشنبه نهم تیر 1393 ] [ 23:20 ] [ مدیر گروه ]
مقاله ای با بیش از 3000 نویسنده!

بعضی از دوستان می گن که توی یه مقاله اسم چند نفر می تونه بیاد. این مقاله رو ببنید با 3470 مولف و خودتون قضاوت کنید...!

لینک مقاله در ساینس دایرکت

دانلود مقاله

نوشته شده توسط آقای عبدالعظیم ملایی


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
ادامه مطلب
[ شنبه هفتم تیر 1393 ] [ 23:10 ] [ مدیر گروه ]
[ جمعه ششم تیر 1393 ] [ 21:17 ] [ مدیر گروه ]


نشریات تخصصی داخلی
    روانشناسی

     
 

مجله اصول بهداشت روانی

 

فصلنامه تازه‌هاي علوم‌ شناختي

 

سالمند- مجله سالمندي ايران

 

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

 

فصلنامه دانش و تندرستي

 

فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان

 

فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران

 

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

 

دو فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی

 

فصلنامه اندیشه و رفتار

 

فصلنامه روانشناسی

 

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی(دانشگاه تربیت معلم تهران قطب علمی روانشناسی استرس)

 

فصلنامه رویکردهای نوین آموزرشی

 

فصلنامه تعلیم وتربیت

 

روانشناسی معاصر

 

نشریه بین المللی روانشناسی

 

فصلنامه خانواده پژوهی

 

مجله دانشور رفتار

 

پژوهش های روان شناختی

 

فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره

 

فصلنامه روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن

 

فصلنامه روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی-دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی

 

مجله علوم رفتاری

 

پژوهش های روان شناسی بالینی ومشاوره-دانشگاه فردوسی مشهد

 

پژوهش های کاربردی روانشناختی

 

مجله مطالعات آموزش و یادگیری

 

فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی

 

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

 

فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

 

فصلنامه مطالعات روانشناختی

 

فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

 

فصلنامه رفاه اجتماعی

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 10:51 ] [ مدیر گروه ]
[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 10:49 ] [ مدیر گروه ]
mindfulness
در این بخش شما می توانید مقالات متنوع و جدیدی در زمینه ذهن آگاهی (mindfulness) مطالعه و دانلود نمایید.

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 10:48 ] [ مدیر گروه ]
dialectical behavior therapy
در این انجمن می توانید مقالات مربوط به رفتاردرمانی دیالکتیکی را مشاهده و دانلود کنید.

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 10:48 ] [ مدیر گروه ]
دانلود مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
در این قسمت بیش از 400 مقاله پذیرفته شده در دوره ششم سمینار بهداشت روان دانشجویان به صورت رایگان قرار خواهد گرفت.

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 10:47 ] [ مدیر گروه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری
Behavioral Research Information Center
BRIC "BRIC"
Religion. Value. Believe. Behavior. Generation. Gender. Knowledge. Community. Nation. People. Clothes. Culture. Behavioral Sciences. Social Psychology. Statistics. Assessment and measurement. Questionnaire. Scale. Method. Education. Women. Men. Work . Social role. Parents. Norm. R. Research دین ارزش اعتقاد رفتار نسل جنسیت دانش جامعه
ملت مردم لباس فرهنگ علوم رفتاری روانشناسی اجتماعی آمار سنجش و اندازه گیری پرسشنامه مقیاس روش آموزش زنان مردان کا ر نقش اجتماعی خانواده پدرمادر هنجار تحقیق.پژوهش
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت